Ghi Danh

Võ đường Huỳnh Huynh Đệ Khánh Hòa

 Địa chỉ : Số 10 Lê Thánh Tôn, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

 Điện thoại : 0915 840 126 – Võ sư trưởng  Nguyễn Hữu Kính

[email protected]

z715401849859_544c3739d3312856a63ed9521172720c